زنان
توجیه ۳۹ سال تباهی به نام هنر
داستان زندگی ماریا اشنایدر از آن زمان که در نخستین فیلم جدی اش در سال ۱۹۷۲ مورد تجاوز قرار گرفت تا زمانی که در سال ۲۰۱۱ ...